Framtidsscenarier

Erik Lerdahl har fasilitert, ledet og skrevet rapporter for en rekke framtidsscenarier innen ulike bransjer (mat, havbruk, energi, sykehus, byutvikling med mer). Mange av rapportene er tilgjengelig nedenfor. Erik har utviklet en egen scenariometodikk, der ulike fagpersoner deltar i workshoper som del av utviklingsarbeidet. Scenariene tar utgangspunkt i trender og drivere som vi vet eller tror vil slå sterkt ut i fremtiden, slik som eldrebølgen, klimaendringer, robotisering, transparens osv. De strekker seg gjerne 10-20 år frem i tid, og er således langt mer langsiktige enn trender, som strekker seg bare noen år frem i tid (se figur nedenfor).

I enkelte prosjekter har Erik arbeidet med en radikal scenariometodikk, som tar utgangspunkt i ekstremdrivere som vil endre vårt samfunn mer radikalt, slik som i prosjektet «Drastiske endringer for måltidsnæringen. Radikale scenarier for 2020» fra 2009. Erik har hele tiden hatt fokus på å visualisere scenariene gjennom skisser og bilder, for å gjøre dem mest mulig konkret og forståelige. En del av scenarioprosjektet er å utvikle en tiltaksplan for å møte en tenkt fremtid.

Skisser av konkrete ideer og visualisering av scenariene gjør dem langt mer håndfaste og engasjerende.

Scenarier gir mulige bilder av en fremtid, og har fungert som svært verdifulle strategiske retningsgivere.

Scenarier gir mulige bilder av en fremtid, og har fungert som svært verdifulle strategiske retningsgivere for bedrifter og organisasjoner, både i forhold til radikal og inkrementell innovasjon. Når vi har mulige bilder for fremtiden er det lettere å legge en plan for strategisk satsning de kommende årene. Det har for øvrig vært fascinerende å se i hvor stor grad scenariene har truffet godt i prosjektene.

Med god kartlegging vil det ofte være en god del faktorer som kan forutsees for fremtiden, og innsikt i scenarier vil kunne gi et viktig konkurransefortrinn. Uansett vil scenarioarbeid hjelpe oss til å løfte blikket, få et større perspektiv og gjøre oss mer beredt for endringer som vil komme.

Slagkraft kan planlegge, lede og skrive scenarier for enkeltorganisasjoner, interesseorganisasjoner eller for klynger av organisasjoner. Vi holder også foredrag både om hvordan å utvikle scenarier samt om viktige drivere for fremtiden.

Tema for foredrag og bidrag til kompetanseløft:

Hvordan kan vi forberede oss best mulig til å møte fremtiden?
Hvordan kan vi i dag lage avdekke forretningsområder som vil bli store i fremtiden?
Hvordan kan vi se vår egen business i et større samfunnsperspektiv?
Hvordan vil fremtiden kunne se ut i ulike bransjer basert på trender og drivere vi ser i dag?
Hvordan anvender vi scenarier i det strategiske arbeidet og lager tiltaksplaner?

Erik Lerdahl fikk i oppdraget å være prosessleder for en scenarioworkshop knyttet til utbedring av havbruksnæringens omdømme, der en rekke unge talenter fra næringen, politiske partier og NGO:ere deltok. Erik planla og ledet workshopen på en profesjonell, effektiv og engasjerende måte, som ga mye resultater på kort tid. Scenariometodikken var meget gjennomtenkt og vel gjennomført.

Resultatene fra workshopen ble presentert for havbruksbedriftenes toppledere under den internasjonale havbrukskonferansen, AquaVision 2016. Lederne voterte over resultatene. I ettertid var Lerdahl også hovedforfatter av rapporten som dokumenterte resultatene fra begge samlingene. Rapporten presenterer hvilke tiltak som må til i dag for å sikre en levedyktig og bærekraftig havbruksnæring i 2030 og er blitt videreformidlet til mange aktører knyttet til næringen.

Jeg vil absolutt anbefale Erik Lerdahl som kreativ prosessleder og inspirator.

Charlie Granfelt, Skretting

«Måltidets Hus prosjektene på fremtidsscenarier har vært et godt utgangspunkt for langsiktig tenkning i bedriften vår. Vi fikk fram gode bilder og relevante historier av mulig fremtid. Disse har vist seg å stemme godt med det vi har erfart i etterkant. Synliggjøring av utfordringer og muligheter knyttet til drivere som bærekraftig matproduksjon, mat og helse og eldrebølgen har vært særlig nyttige som grunnlag og innsikt inn i vårt interne strategiarbeid og satsninger. Rapportene er velskrevne og arbeidet med å involvere industrien fungerte svært godt.»

Johanne Brendehaug, TINE FoU

Rapporter